Privacy Verklaring


PRIVACYVERKLARING VAN DE HENGELSPORT VERENIGING STEENWIJK (HSV STEENWIJK)

De HSV STEENWIJK is gevestigd te Steenwijkerwold en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40059558 Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van de statuten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de HSV STEENWIJK verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 De HSV STEENWIJK verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a.zich inschrijft / aanmeldt als lid van de HSV STEENWIJK.
b.een vergunning of dienst afneemt bij de HSV STEENWIJK (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c.contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 De HSV STEENWIJK verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a.voorletters en naam;
b.geboortedatum;
c.adres;
d.e-mailadres;
e.telefoonnummer;
f.leeftijd;
g.geslacht;
h.rekeningnummer(s);
i.het lidmaatschap(s)nummer van een hengelsportvereniging;
j.en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.); 
k.foto's die genomen zijn tijdens evenementen of vergaderingen van HSV Steenwijk. 

1.3 De HSV STEENWIJK kan deze gegevens gebruiken om:

•het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
•beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
•voorlichting (informatievoorziening); foto's kunnen op de website of fb worden geplaatst;
•onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
•handhaving.
 


2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met de HSV STEENWIJK via telefoonnummer 06 – 14641340 of per e-mail: hsvsteenwijk@hotmail.com voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop de HSV STEENWIJK persoonsgegevens verwerkt;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die de HSV STEENWIJK met betrekking tot u verwerkt;
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de HSV STEENWIJK.


3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 De HSV STEENWIJK zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 De HSV STEENWIJK treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.


4.DERDEN

4.1 De HSV STEENWIJK kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

•aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
•NOC*NSF waarvan de HSV STEENWIJK via Sportvisserij Nederland lid is;
•verwerkers van de HSV STEENWIJK (Sportvisserij Nederland voor de uitvoering van de dienstverlening);
•personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 De HSV STEENWIJK verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5. WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Steenwijkerwold, mei 2018.