Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 1. (naam)

De vereniging draagt de naam van Hengelsportvereniging "Steenwijk" en is gevestigd te Steenwijk ten huize van de secretaris. Zij is opgericht op een (1) mei negentienhonderd zesenveertig en aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 2. (Doel)

Het doel van de vereniging is:

1. bevordering en verheffing van de hengelsport;

2. het pachten, kopen of om niet aanvaarden van visrecht;

3. verdediging van de belangen dier sport;

4. het uitzetten van vissoorten, welke voor de hengelsport van belang zijn;

5. het tegengaan van misbruiken en overtredingen in haar water of water van derden, zomede vernielingen;

6. te zorgen, dat de belangen der sportvissers ter kennis worden gebracht van openbare instanties;

7. het houden van openbare vergaderingen, voordrachten en lezingen.

 Artikel 3. (Leden)

1. Leden kunnen worden alle personen vanaf 15 jaar en van onbesproken gedrag. Ere-leden worden alleen op voordracht van het bestuur door de Algemene ledenvergadering benoemd. Zij hebben dezelfde rechten als gewone leden, doch betalen echter geen contributie. Begunstigers kunnen worden zij, die de vereniging financieel of anderszins willen steunen. Personen van acht tot vijftien jaar kunnen adspirant-leden worden, doch hebben geen stemrecht.

2. Zij, die lid of adspirant-lid  van de vereniging wensen te worden, moeten het verzoek daartoe schriftelijk indienen onder opgave van naam, voornamen en volledig adres bij het dagelijks bestuur der vereniging.

3. Het bestuur beslist over de toelating van leden en adspirant-leden. Indien het bestuur op een verzoek om toelating als lid afwijzend beslist, wordt dit in de eerstvolgende ledenvergadering ter stemming gebracht.

 Artikel 4. (Geldmiddelen)

De betaling van door leden verschuldigde gelden zal geschieden, voorzover betaling niet reeds op andere wijze is gedaan, door te hunnen huize over dat bedrag, vermeerderd met inningskosten, op door de penningmeester ondertekende kwitantie te beschikken, telkens uiterlijk binnen de maand, volgend op die, waarin hun toetreding plaats vond. Voor elke aanbieding ener kwitantie, waarop een betaling niet is geschied, wordt bij een volgende aanbieding een bedrag van ...... extra in rekening gebracht. Indien na driemaal herhaalde aanbieding betaling niet is geschied, is een boete verbeurd van ....... waarvan aan betrokkene door de penningmeester schriftelijke mededeling wordt gedaan, onder gelijktijdige kennisgeving, dat de betrokkene van alle hem toekomende rechten is verstoken totdat volledige betaling van al het verschuldigde met de verbeurde boete heeft plaats gehad.

 Artikel 5. (Bestuur)

De bevoegdheden en verplichtingen van ieder der leden van het bestuur worden met inachtneming van de bepalingen van de statuten en van dit reglement door het bestuur vastgesteld.

Artikel 6.

Handelingen, welke aan de vereniging geldende verplichtingen opleggen, het bedrag van ...... te boven gaande, worden door geen der bestuursleden verricht dan na daartoe door de overige bestuursleden of meerderheid daarvan verleende toestemming.

Artikel 7.

De voorzitter is verplicht te zorgen dat de genomen besluiten nagekomen worden. Hij leidt de vergaderingen, bij ontstentenis vervangt de tweede voorzitter hem. Hij ondertekent alle bewijzen en andere stukken betreffende de vereniging en draagt zorg voor de belangen van de vereniging.

 Artikel 8.

De secretaris houdt de notulen bij, voert de correspondentie der vereniging en ondertekent alle bewijzen met de voorzitter. Hij draagt zorg voor een volledige ledenlijst en houdt deze bij en brengt op de jaarvergadering een verslag uit van de vereniging over het afgelopen boekjaar.

Artikel 9.

De penningmeester ontvangt en beheert alle gelden der vereniging, alsmede schenkingen enzovoorts. Alleen kwitanties ten name van de vereniging worden door hem betaald. In de jaarvergadering brengt hij verslag uit over de financiele toestand van de vereniging.

Artikel 10.  (Beschadigingen)

Ieder der leden is aansprakelijk voor door hem aan de eigendommen der vereniging aangebrachte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen, die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voorzover het tegendeel niet door de betrokkenen wordt aangetoond. Voor elke door een lid bevonden of toegebrachte schade aan een der eigendommen van de vereniging is hij verplicht, op verbeurte ener boete van ........ een door hem ondertekende aantekening te stellen in een daartoe aan te leggen register.

Artikel 11.  (Wedstrijden)

Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen of verenigingen georganiseerde wedstrijden.

 Artikel 12.

De samenstelling van ploegen, die de vereniging op door anderen uitgeschreven wedstrijden zullen vertegenwoordigen, geschiedt door het bestuur.

 Artikel 13.

Van het behalen van prijzen of premiën door leden, die de vereniging op enige wedstrijd vertegenwoordigen, geschiedt aantekening in een daartoe bestemd register. Bedoelde prijzen en premiën worden het eigendom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede.

Artikel 14. (Over de tot controle bevoegde personen)

De controle op de naleving van de verenigingsbepalingen aan en op het viswater is op grond van de statuten opgedragen aan:

1. het bestuur;

2. door het bestuur daartoe bevoegd verklaarde controleurs.

De genoemde personen zijn verplicht zich bij de uitoefening van de controle te legitimeren door middel van een door de vereniging uitgereikte legitimatiekaart met foto. De tot controle bevoegde personen zijn verplicht bij het constateren van een overtreding het lid hierop te attent te maken en zonodig mee te delen, dat terzake de overtreding rapport zal worden ingediend bij het bestuur. Het bestuur is niet bevoegd controle te doen verrichten door leden die, a. de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt en b. door leden die zich aan enige overtreding hebben schuldig gemaakt en als meerderjarigen binnen het raam van de vereniging zijn  gestraft met ontzegging of royement.

  Artikel 15.

In de gevallen, waarin statuten, de wet of het huishuidelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

 Artikel 16. (Slotbepaling)

Aan de leden wordt bij aanvang van hun lidmaatschap op verzoek een exemplaar van de statuten, van dit reglement, alsmede van alle bijzondere, door het bestuur vastgestelde, reglementen kosteloos ter hand gesteld, gelijk mede van alle daarin later aangebrachte wijzigingen.

Aldus vastgesteld op de algemene vergadering.