Visstandbeheercommissie

 

Nieuwsbrief Visstandbeheercommissie Reest en Wieden:

De Algemene Bond van Binnenvissers in Noordwest Overijssel, Sportvisserij Oost Nederland, Hengelsportfederatie Groningen Drenthe, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en waterschap Reest en Wieden slaan de handen ineen om samen te komen tot een integrale en concrete aanpak van het visstandbeheer in het gebied van het waterschap Reest en Wieden. Daarom hebben zij samen de Visstand Beheer Commissie (VBC) Reest en Wieden ingesteld.
Deze aanpak moet leiden tot een duurzaam ecologisch watersysteem en daarbinnen een duurzame visstand en een verantwoorde visserij, zowel beroepsmatig als recreatief. Om dit doel te bereiken zijn de visrechthebbenden en waterbeheerders gestart met de opstelling van een Visplan voor het waterschapsgebied. Een bijzonder gebied dat behalve het Nationaal Park Wieden Weerribben, ook Zuidwest-Drentse beeksystemen en Overijsselse poldergebieden omvat.
In het Visplan worden afspraken vastgelegd over het visserijgebruik in het beheergebied. Welke vissoorten in welke hoeveelheden, door wie te onttrekken, met welke vistuigen, in welke periode(n), op welke locaties en met inachtneming van welke aanvullende voorwaarden en regelgeving? Ook overige maatregelen die partijen kunnen nemen voor het te voeren beheer – inclusief afspraken over doelen, monitoring, controle en handhaving – maken deel uit van het Visplan.
De opstelling van het Visplan is een omvangrijke klus waarbij met tal van uiteenlopende belangen rekening moet worden gehouden. Belangen die ook u, als gemeente of provincie, als sportvisser of waterrecreant, kunnen raken.
Binnen de VBC is afgesproken dat open en transparant wordt gecommuniceerd. Niet alleen naar binnen, naar de eigen organisaties, maar zeker ook naar buiten. Vandaar dat ondermeer is gekozen een digitale nieuwsbrief uit te geven. U kunt zich op deze nieuwsbrief abonneren door uw email-adres door te geven via www……. (mogelijkheden website SPN?). U ontvangt dan de nieuwsbrief twee keer per jaar in uw mailbox. Via de nieuwsbrief krijgt u ook de mogelijkheid uw mening over vis en visstandbeheer aan de VBC te geven. 

Eén van de belangrijkste opdrachten die de VBC zich heeft gesteld is het inrichten van een visplan.

Namens sportvisserij Oost-Nederland, de heren H. Slagter en E. Piek
Namens HSF Groningen-Drenthe, de heer A.J. Scheper
Namens Natuurmonumenten De Wieden, mevrouw R. Martens
Namens Staatsbosbeheer, de heer G. Klijnstra
Namens Algemene Bond van Binnenvisserij in NW Overijssel, de heren J. Piek en S. Lok
Namens waterschap Reest en Wieden, de heren G. Verstoep en D. de Vries
Voorzitter: mevrouw S. Tinnevelt-van Berkel
Notulist: mevrouw P. Buis