Historie

De eerste aanzet om tot het oprichten van de Hengelsport Vereniging “Steenwijk” te komen.

Steenwijk, 23 april 1946. Verslag en notulen der Hengelsport Vereniging “Steenwijk”.
Secretaris H.Hoomoedt.

De Hengelclub werd eerst besproken en in beginsel opgericht ongeveer midden april 1946 door H.Hoomoedt, J. van Sleen en F.A.Even. We stelden ons eerst in verbinding met A.Scholten, die er niets voor voelde, waardoor de zaak weer 3 weken in de doofpot kwam. Daarna kwam H.Hoomoedt nogmaals op het idee, en besloot weer de eersten, J. van Sleen en F.A.Even te polsen en zij besloten de eerste advertentie te plaatsen, bij Zomermaand in de Gasthuisstraat, alwaar een vergadering tot oprichting zou worden gehouden.
Dat was de eerste steenlegging als het ware, ondanks het kleine clubje dat aanwezig was.
Zij die aan de oproep gehoor hadden gegeven, waren de drie reeds genoemden Hoomoedt, van Sleen en Even, namelijk van Kol, B.Knol, Tj. De Vries, P.Heinen, R. van Essen, J.R.Bezembinder en M.Gokkes. Inmiddels hadden zich nog buiten de vergadering opgegeven, J.Heinhuis, R.Langman, J. van Veen, D.Bijkerk, Joh. Ten Wolde, J.Jongedijk, R.Boonstra, Boonstra jr. en B.Hofstee.
A.Scholten ging nog niet als lid tot onze vereniging over.

De oprichtingsvergadering.

Steenwijk, vrijdag 24 mei 1946. Zaal Zomermaand. Secretaris H.Hoomoedt.

Den 24e mei 1946 werd in beginsel besloten op te richten, de Steenwijker Hengelsport Vereniging.
Als pioniers waren op deze vergadering aanwezig de heeren F.A.Even, J. van Sleen, en H.Hoomoedt, die het initiatief hadden genomen, en verder de heeren W. van Kol, B.Knol, R. van Essen, P.Heinen, Tj. De Vries, M.Gokkes en J.Bezembinder. Het inleggeld werd bepaald op f 2,50 en de contributie voorlopig op 10 cent per week. Als leden hadden zich alsnog opgegeven R.Heinhuis, J.Langman, J. van Veen, D.Bijkerk, Joh. Ten Wolde, J.Jongedijk, Boonstra s.r, Boonstra jr., R.Boonstra en J.Hofstee.
Thans hebben zich reeds meerdere opgegeven. Als bestuursleden werden benoemd W. van Kol Voorzitter, H.Hoomoedt Secretaris en J. van Sleen Penningmeester, terwijl besloten wordt er nog twee aan toe te voegen. Door den heer P.Heinen werd nog voor de verkiezing voorgesteld om de drie oprichters bestuur te maken, maar door de heer Even werd die benoeming niet aangenomen.
De Voorzitter van Kol stelde voor het viswater in den Giethoornsche Polder te pachten, waar door het Bestuur direct werk van werd gemaakt.
Een voorlopig Reglement zal door het Bestuur aan de vergadering worden voorgesteld.
Den heer B.Knol had een schrijven van het H.B. bij zich voor aansluiting bij den A.H.B. waar in beginsel toe werd besloten. Verder werd besloten om viswedstrijden en vistochten te houden.
Door den Secretaris werd direct een schrijven aan den Bond en aan den Dijkgraaf gericht. Ook werd besloten om de bewijzen van lidmaatschap strikt persoonlijk te maken. De Heer Hoomoedt stelde nog voor om de prijzen voor de eerste viswedstrijd door de leden te laten geven. Wat ook werd aanvaard en waarvoor het Bestuur dankbaar is.
Bij de rondvraag stelde de Voorzitter, de Heer Van Kol, voor familieleden mee te laten visschen in eventueel te pachten vischwater die hier met vacantie zijn, of die toevallig een paar dagen in Steenwijk waren. Die werd door de vergadering aangenomen. Staande deze vergadering werden alle aanwezigen lid, behalve de ouden Heer M.Gokkes en Tj. De Vries, die het eerst nog eens aan wilden zien. Daarna werd deze vergadering, van het eerste clubje leden, door den Voorzitter gesloten, en besloot het Bestuur aan het werk te gaan, en zich toe te leggen om viswater in eigen beheer te krijgen, en wekte de leden die aanwezig waren op om meer leden te winnen en allen mede te werken om te komen tot een groote vereniging, die de Hengelsport wenscht groot te maken.

Bewijs van Lidmaatschap 1947 – 1948: