Jaarverslag 2019


Beste hengelsportvrienden. Het achter ons liggende jaar, het 74e verenigingsjaar, was voor de vereniging een uitermate goed jaar. Het ledenaantal is t.o.v. 2018 met 124 gestegen naar 2173 leden in 2019. Landelijk gezien neemt het aantal jeugdleden al een paar jaar af. Dat was tot 2018 ook bij ons het geval. Dat jaar was wat dat betreft een dieptepunt met 97 jeugdleden. In 2019 is dat gelukkig weer opgelopen tot 147. Hopelijk zet die opgaande lijn zich de komende jaren voort. Ook financieel gezien hebben wij weer goed gedraaid. Onze penningmeester komt daar straks op terug.

In het bestuur van onze vereniging hebben zich het afgelopen jaar geen wijzigingen voorgedaan.
Het bestuur heeft in 2019 5 keer vergaderd in de bovenzaal van onze vaste locatie “De Karre”.
Tevens hebben weer de goed bezochte jaarvergadering in maart, en de algemene ledenvergadering in november plaatsgevonden.
Verder is het bestuur aanwezig geweest op de algemene ledenvergadering van Sportvisserij Oost-Nederland en de vergaderingen van Rayon 3.
Buiten de officiële vergaderingen om hebben leden van het dagelijks bestuur nog meerdere gesprekken gevoerd met instanties als de Gemeente Steenwijkerland, Sportvisserij Oost Nederland en de Bond van Binnenvissers.
Op deze vergaderingen werden de belangen van onze vereniging in het bijzonder, en van de hengelsport in het algemeen zo goed mogelijk behartigd.
Dit heeft o.a. geresulteerd in de aanleg van 3 nieuwe visplaatsen bij de Ruxveense vijver en een vernieuwde vissteiger voor minder validen aan de Steenwijker Aa. Ook is inmiddels vergunning verleend voor de aanleg van 2 visplaatsen voor minder validen aan het Kanaal Beukers – Steenwijk. De Bond van Binnenvissers heeft een aantal nieuwe wateren ingebracht. Deze worden opgenomen in de Landelijke Lijst van Viswateren. Nachtvissen en de 3e hengel was helaas niet bespreekbaar.

Ons lid Jos Mol heeft de cursus vismeester met succes afgerond en heeft inmiddels een aantal vislessen aan scholen verzorgd. Thom de Waard en Paul de Ram mogen zich viscoach noemen.
Klaus Fischer en Paul de Ram hebben deelgenomen aan een reanimatiecursus en zijn tevens samen met politiemensen een dag langs de waterkant wezen controleren.

HSV Steenwijk heeft meegedaan aan de actie Rabo Clubsupport en dat heeft onze vereniging een mooi bedrag opgeleverd. Dank gaat uit naar de mensen die op ons hebben gestemd.

Ook hebben wij jacks aangeschaft met het logo en de naam van onze vereniging. Deze vonden, tegen een gereduceerd bedrag, gretig aftrek bij vooral onze wedstrijdvissers.

Ook in 2019 werden er weer een aantal activiteiten georganiseerd. De visdag bij de forellenvijvers “De Woldstek”, de ouder/kind wedstrijd die ook plaats vond bij de Woldstek, de clubcompetitie, de 50+ wedstrijden, de najaarswedstrijden en de wedstrijden voor de wintercup. Het bestuur is zeer tevreden met de belangstelling bij deze activiteiten. Vooral de toenemende deelname aan deze wedstrijden blijft opvallend. Onze dank gaat uit naar de wedstrijdleiders van deze competities. Zonder deze kanjers zou dit allemaal niet mogelijk zijn.
Tevens heeft vismeester Jos Mol met behulp van vrijwilligers van onze vereniging vislessen gegeven aan leerlingen van de Noorder- en de Zuider basisschool uit Giethoorn, de Emmaschool en de Clementsschool uit Steenwijk en de Don Boscoschool uit Steenwijkerwold. Deze kinderen konden daarna via onze website een gratis jeugdvergunning aanvragen.

Tot slot willen wij als bestuur de vrijwilligers en leden die het afgelopen jaar een positieve bijdrage hebben geleverd aan het welzijn en het op een positieve wijze uitdragen van onze vereniging, bedanken voor de prettige en constructieve samenwerking.

Rein Berger(Secretaris HSV Steenwijk).